Privacy en disclaimer

Algemeen
De website www.helenascheper.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van SpiritWise B.V. gevestigd Swaenhof 8, 5061 HT Oisterwijk.

Het is niet toegestaan om de website of delen inclusief foto’s daarvan openbaar te maken, te kopiĆ«ren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpiritWise B.V.

De website biedt aan bezoekers hiervan informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de constante zorg en aandacht die SpiritWise B.V. aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs van aangeboden diensten) die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is, dan wel kleine afwijkingen vertoond. U kunt geen aanspraak maken in welke vorm dan ook op grond van foutief weergegeven informatie.

Inhoud
De inhoud van deze website en andere uitingen van SpiritWise B.V. op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door SpiritWise B.V.wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SpiritWise B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid
Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is SpiritWise B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SpiritWise B.V., welke geen eigendom zijn van SpiritWise B.V. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SpiritWise B.V. Hoewel SpiritWise B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door SpiritWise B.V. worden onderhouden, wordt afgewezen. SpiritWise B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy
De website www.helenaschper.nl is een onderdeel van Spiritwise B.V., gevestigd Swaenhof 8, 5061 HT, Oisterwijk. Spiritwise B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en bestelgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Spiritwise B.V.
www.helenascheper.nl
Swaenhof 8,
5061 HT, Oisterwijk
telefoonnummer: 013-2021919
email: info@helenaschepr.nl

Verwerkte persoonsgegevens
Spiritwise B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam – Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Spiritwise verwerkt uw persoons- en bestelgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het leveren van onze diensten, boeken, het maken van een afspraak voor een persoonlijk of emailconsult.
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief, aanbiedingen en actuele diensten.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Spiritwise B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn gegevens:
Spiritwise B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonlijke gegevens die u via deze website aan SpiritWise B.V. worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Spiritwise B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website helenascheper.nl wordt geen gebruik gemaakt van cookies. SpiritWise B.V. respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites. De informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gebruikt om uw bestelling snel en efficient af te handelen. U hebt altijd het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van deze informatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@helenascheper.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek. Spiritwise B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
Onze online betalingen worden afgehandeld door Mollie B.V. Dit is een specialist op het gebied van online betalingen. Hierdoor kunnen wij u een veilige betalingsomgeving aanbieden. Creditcardgegevens zijn niet toegankelijk voor derden. Door een beveiligde SSL-verbinding worden alle betaalgegevens versleuteld verstuurd. Bank en/of creditcardgegevens zijn niet inzichtelijk voor Spiritwise B.V., hierdoor blijft uw privacy ten allen tijde gewaarborgd. Spiritwise B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@helenascheper.nl Wij gebruiken de informatie over het gebruik onze websites en de feedback die wij van onze klanten en bezoekers krijgen om onze website verder te ontwikkelen en verbeteren. Wij bewaren het IP-adres waarvandaan uw bestelling geplaatst wordt. Deze gegevens stellen wij niet ter beschikking aan derden. Medewerkers van Spiritwise B.V. en eventuele derden die door Spiritwise B.V. worden ingeschakeld zijn verplicht uw privacy te respecteren en gaan vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om. Mocht u nog vragen hebben over onze Privacy Policy dan kun u contact met ons opnemen via info@helenascheper.nl. Wij geven u graag inzicht in de gegevens die van u bij ons bekend zijn, of wanneer u uw gegevens wilt wijzigen.

Google Analytics
Spiritwise B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.